Partnerství pro individuální cestovní ruch Mariánskolázeňska

Mariánskolázeňsko, o. p. s. podalo koncem roku 2015 žádost o dotaci do programu: Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí vyhlášený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Naše žádost byla schválena a v květnu 2016 jsme od poskytovatele dotace obdrželi kladné rozhodnutí. 
 
Realizace projektu Partnerství pro individuální cestovní ruch Mariánskolázeňska bude probíhat do konce roku 2016 a aktivitami zařazenými do projektu jsou např.:  vytvoření fóra partnerství, uspořádání konference, vytvoření letáků na místní veřejně dostupné atraktivity, uspořádání soutěže pro děti, ze které vzejdou turistické trasy a další aktivity. 
 

Projekt je koncipován jako nástroj podpory rozvoje individuálního cestovního ruchu (turismu) ve venkovských oblastech Mariánskolázeňska, na jehož území se nachází široká škála kulturně historických památek a atraktivit regionálního i národního významu, velké množství přírodních hodnot reprezentovaných také CHKO Slavkovský les, který pokrývá část území Mariánskolázeňska (správní území Dolní Žandov, Lázně Kynžvart, Stará Voda a Vlkovice). Území bývalých Sudet, kdysi vysídlené jako součást železné opony představuje unikátní a zachovalou přírodu. Tento prostor tak představuje dosud nevyužitý potenciál udržitelného cestovního ruchu, který se může opírat o zázemí známých lázeňských center – Mariánských Lázní a Lázní Kynžvart. Velký potenciál lázeňství v cestovním ruchu, který je koncentrován zatím do centra regionu - Mariánských Lázní a částečně také Lázní Kynžvart, kde se nachází jedna z nejvýznamnějších dětských léčeben se specifickou dětskou klientelou (tj. organizovaný cestovní ruch), představuje základ a dosud nevyužitý a neuchopený potenciál rozvoje individuálního venkovského cestovního ruchu na Mariánskolázeňsku.

Plnohodnotnému využití potenciálu regionu v oblasti venkovského cestovního ruchu brání řada významných překážek, mezi které patří zejména:

-        špatná dopravní dostupnost i navigace k cílům turistiky (atraktivitám), včetně jejich bezbariérového přístupu

-        nezmapovaná nabídka základních a doplňkových služeb cestovního ruchu

-        dostupnost informací o regionu a nedostatečná spolupráce mezi subjekty působících v cestovním ruchu (CR)

-        nedostatečná znalost místních obyvatel k regionu a nízká regionální identita způsobená fenoménem Sudet

S ohledem na aktivity ostatních subjektů v regionu a s ohledem na možnosti a zaměření žadatele (nestátní neziskové organizace) si tento projekt klade za cíl řešit poslední tři překážky (vyznačeny tučně).

Projekt se tedy snaží řešit výše uvedený stav se znalostí místního prostředí a aktivit ostatních subjektů v regionu s  tím, aby uvedeným aktivitám nekonkuroval a naopak je vhodně doplňoval. 

 
Kulatý stůl č. 1 
Pozvánka na KS konaný dne 25. 8. 2016 ke stažení zde.
 
Kulatý stůl č. 2
Pozvánka na KS konaný dne 27. 9. 2016 ke stažení zde.
 
Kulatý stůl č. 3
Pozvánka na KS konaný dne 30. 9. 2016 ke stažení zde.
 
Kulatý stůl č. 4
Pozvánka na KS konaný dne 10. 11. 2016 ke stažení zde.
 
Kulatý stůl č. 5
Pozvánka na KS konaný dne 5. 12. 2016 ke stažení zde.
 
Kulatý stůl č. 6
Pozvánka na KS konaný dne 19. 12. 2016 ke stažení zde.
 
Závěrečná konference
Pozvánka na závěrečnou konferenci dne 19. 12. 2016 ke stažení zde.
 
Jednání jednotlivých kulatých stolů přinesla mnoho zajímavých a důležitých poznatků. Účastníci například konstatovali, že území Mariánskolázeňska, bohaté na prameny, by mělo více využít potenciál tohoto přírodního bohatství tím, že bude informovat veřejnost o přístupnosti nejen pramenů využívaných k léčbě např. v Mariánských Lázních, ale hlavně pramenů méně známých, které se vyskytují v okolí obcí, jsou obklopené krásnou přírodou a skýtají krásné cíle výletů.
 
Důležitým poznatkem kulatých stolů bylo zjištění, že propagace regionu je neucelená, nekompletní a často neaktuální, což vyvozuje vhodnost vytvoření konceptu destinačního marketingu, zaměřeného na online informovanost, využití mobilních aplikací a rozmístění tiskovin v infocentrech, na recepcích a v památkách.
 
Vzhledem k velké oblíbenosti cykloturistiky byly v rámci projektu vytvořeny okruhové cyklotrasy, které jsou dostupné online. V tomto směru by napomohla širší nabídka půjčoven elektrokol, propagace tras, ubytování apod. Pro lepší uspokojování individuálních potřeb návštěvníků tohoto regionu je potřeba navázat lepší spolupráci jednotlivých subjektů, působících v oblasti cestovního ruchu. Bohužel bylo konstatováno, že chybí subjekt, který by se ujal strategického řízení cestovního ruchu v tomto regionu, chybí finanční a lidské zdroje.
 
Velmi zajímavé bylo jednání s pracovníky IC za hranicemi v Bavorsku, z obce Neualbenreuth. Kromě porovnání podmínek a možností byla dohodnuta těsnější spolupráce na poli vzájemné propagace a také výhledově naplánovány poznávací cesty pro pracovníky IC.
 
Na projektu se podílely také děti tohoto regionu - byly zapojeny pro získání větší identity s místem, kde žijí. V budoucnosti bude spolupráce s dětmi - se školami tohoto regionu ve smyslu tohoto projektu pokračovat.
 
Výstupem projektu bylo mj. vypracování a vytištění informačních letáčků, které propagují v různých tématických okruzích krásy a zajímavosti regionu Mariánskolázeňska. Pomocí těchto letáčků se podařilo propojit tištěné materiály, online propagaci - možnost stažení letáčků online, online propojení s mobilními zařízeními, přímé odkazy na www.mapy.cz, kde jsou vyznačené zokruhované cyklotrasy a dále zajímavá místa k navštívení, popsaná na letáčcích. Tyto letáky o velikosti A5 a ve čtyřech jazykových verzích (ČJ, NJ, AJ, RJ) jsou zaměřené jednak na rodiny s dětmi, jednak na dospělé turisty (a cykloturisty) a jsou k dispozici na webové stránce www.marianskolazensko.info. Distribuce tištěných letáčků proběhne do míst s intenzivním turistickým ruchem, na obecní úřady, recepce ubytoven a penzionů.
 
Tento projekt vyvolal potřebu další práce v oblasti cestovního ruchu, definoval potřeby tohoto regionu a vyvolal zájem dalších subjektů na spolupráci v této oblasti.
 
Náhled letáčků, které naleznete ke stažení na stránkách turistických informací Mariánskolázeňska www.marianskolazensko.info:
 
Příklad dětského letáčku (pdf verze ke stažení zde):
 
Příklad letáčku pro dospělé (pdf. verze ke stažení zde):
 
 
 
 
Projekt Partnerství pro individuální cestovní ruch Mariánskolázeňska byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu 
Ministerstva pro místní rozvoj.